City Petro

Sứ Mệnh và Tầm Nhìn

Khách Hàng là trọng tâm để Doanh Nghiệp Phát Triển

Luôn nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho Người lao động, bồi dưỡng nhân tài 

Cải tiến sản phẩm luôn an toàn hơn

Không ngừng vươn xa ra các vùng Miền cả nước, liên doanh liên kết với các tập đoàn dầu khí nước ngoài

Đem lại lợi ích hài hòa cho các cổ đông và Người lao động, chia sẽ những khó khăn với xã hội,...

CITY PETRO - GAS CITY PETRO